Francois and the atlas montains - Jaakko Eino Kalevi - Banane Bleue - Europavox